Lietošanas noteikumi

 

Woof.lv lietošanas noteikumi

DEFINĪCIJAS: 

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Interneta zooveikalā tīmekļa vietnē.

Pārdevējs – SIA “Woof”, reģ. Nr. 40203308919, juridiskā adrese: Jēzusbaznīcas iela 13 - 6, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 23271673.

Pircējs – fiziska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses www.woof.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Interneta zooveikals– Pārdevēja struktūrvienība “Woof”, kuras darbības vietas adrese ir Jēzusbaznīcas iela 13 - 6, Rīga, LV-1050, tālrunis Interneta zooveikalā, tālrunis struktūrvienībā +371 23271673, e-pasts: info@woof.lv, un kura īsteno Interneta zooveikala darbību.

Preces – jebkuras preces, kuras Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piemēram, mājdzīvnieku apģērbs, rotaļlietas un citas preces.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Internet veikals šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Tīmekļa vietnē.

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt Pārdevēja mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam no Pārdevēja puses sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir “patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

 1. Vispārīgie noteikumi

        1.1. Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta zooveikalā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircē
         1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
         1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citā
         1.4. Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citā
         1.5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citā Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.
          1.6. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanā
          1.7. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga “Reģistrēties” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informā
          1.8. Ja Pircējs vēlas saņemt papildus ieguvumus no iepirkšanās Interneta zooveikalā, tad veicot reģistrēšanos, Pircējs atzīmē laukā “Vēlos saņemt SIA WOOF mārketinga piedāvājumus”. Šādi Reģistrētie lietotāji tiek dēvēti par Lojalitātes programmas klientiem. Lojalitātes programmas ietvaros Pārdevējs var izsūtīt informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, kā arī atbilstoši katra klienta vēlmēm nosūtīt personalizētus piedāvājumus pa e-pastu.

2. Preču katalogs, Preču cenas

          2.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozī Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
          2.2. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudē
          2.3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķē
          2.4. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupā
          2.5. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

3. Iepirkumu grozs
          3.1. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu “Pievienot pirkumam”. Pievienojot Preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādā Iepirkumu Groza saturu Pircējs varat mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt.
          3.2. Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas, un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem, piemēram:
                 3.2.1. Preces nosaukums,
                 3.2.2. Preces kategorija,
                 3.2.3. atslēgvā
          3.3. Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot pogu “Enter”, sistēma atlasīs pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vā
          3.4. Pasūtījumu, Pircējam ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informā Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.
          3.5. Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga “Atvērt grozu”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – “izvēlēties Piegādes veidu”.
          3.6. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) par Pircēja Iepirkuma grozā ievietotajām Precēm tiek uzrādīta Pasūtījuma logā pēc pogas “Noformēt pasūtījumu” nospieš
          3.7. Ja pēc Preču apmaksas veikšanas radīsies situācija, ka kāda no Pircēja pasūtītajām un apmaksātajām Precēm tomēr nebūs pieejama, tad par attiecīgo situāciju Interneta zooveikala darbinieks sazināsies ar Pircēju un piedāvās līdzvērtīgu Preci vai Pircējam tiks atgriezta samaksātā naudu par Preci, kura vairs nav pieejama.

4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi
          4.1. Apmaksas noteikumi
                  4.1.1. Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.
                    4.1.2. Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga “Apmaksāt”.
          4.2. Pasūtījuma izpilde
                 4.2.1. Interneta zooveikalā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts.
                 4.2.2. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu “Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegā Automātisko paziņojumu par pieņemto pasūtījumu saņem tikai reģistrēti Tīmekļa vietnes lietotāji.
                 4.2.3. Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Pircējam pie Pasūtījuma izdarīšanas obligāti ir jānorāda savs tālruņa numurs, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprinā Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.
                 4.2.4. Ja Pircējs ir norādījis citu Pasūtījuma saņemšanas veidu, tad Pircējs pēc īsziņas/ paziņojuma saņemšanas var doties uz norādīto saņemšanas vietu.
                 4.2.5. Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, vai ja Pircējs neatbild uz norādīto tālruņa numuru, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēš Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.
                 4.2.6. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.
          4.3. Preču saņemšana
                 4.3.1. Pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Preču iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).
                 4.3.2. Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Noteikumu 17.sadaļā minēto Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir: 1) Preču pavadzīme būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiks elektroniskā veidā, proti - Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot Tīmekļa vietnē savus pirkuma datus un autorizējoties Interneta veikala Tīmekļa vietnē, 2) Pircējs apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta. 

5. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu
          5.1. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojā Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
          5.2. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzē
          5.3. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

6. Atteikuma tiesības
          6.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir “patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtī
          6.2. Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:
                 6.2.1. Iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces);
                 6.2.2. Ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojā
          6.3. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas atrodama šeit: atgriešanās veidlapa. Aizpildīto veidlapu kopā ar Preci Pircējs nosūta uz “WOOF” Jēzusbaznīcas iela 13 - 6, Rīga, LV-1050. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.
          6.4. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemto naudas summu par atgrieztajām Precēm, izņemot piegādes izmaksas,14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakā Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.
          6.5. Pārdevējam irtiesībasaizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 5.2.punktā norādītajiem gadī

7. Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci
          7.1. Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
          7.2. Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā “Patērētāja prasījumi” šeit.

8. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana
          8.1. Ikviens Pircējs var izteikt Interneta zooveikalam ieteikumus, priekšlikumus par tās darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu info@woof.lv.

9. Pircēja personas datu apstrāde
          9.1. Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.
          9.2. Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti kontekstā.
          9.3. Paredzētais personas datu apstrādes mērķis irPreču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta zooveikalā.
          9.4. Interneta zooveikala administrēšanai SIA “WOOF” izmanto sekojošas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.
          9.5. Personas datu apstrāde Interneta zooveikalā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances lī Jebkuras darbības, iepērkoties Interneta zooveikalā, tiek veiktas tikai un vienīgi pamatojoties uz personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Katrai pilngadīgai personai ir tiesības izvēlēties, vai persona vēlas noslēgt Distances līgumu.
          9.6. Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.
          9.7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitā Reģistrētie lietotāji var paši piekļūt saviem personas datiem un veikt tajos labojumus.
          9.8. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi:info@woof.lv.
          9.9. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: info@woof.lv.

10. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi
          10.1. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot Noteikumus.
          10.2. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja mājdzīvnieka veselību, drošību un dzīvī
          10.3. Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

11. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš
          11.1. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.
          11.2. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistī
          11.3. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precē
          11.4. Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbī
          11.5. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances lī

12. Atlaižu kodi
          12.1. Interneta zooveikalā tiek lietoti atlaižu kodi. Atlaižu kods ir ciparu un/vai simbolu kombinācija, kas procentuāli samazina pasūtījuma cenu.
          12.2. Atlaižu kods var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas piegā
          12.3. Atlaižu kodi tiek piešķirti Reģistrētiem lietotājiem vai mārketinga pasākumu ietvaros. Pārdevējs ir tiesīgs tos grozīt vienpusējā kārtībā.
          12.4. Atlaižu kods var būt vienreizējs vai uz noteiktu termiņu, maksimālais koda darbības laiks ir 6 (seši) mēneš
          12.5. Lai izmantotu atlaižu kodu nepieciešams:
                 12.5.1. Ielogoties ar savu lietotājvārdu un paroli;
                 12.5.2. Izvēlēties produktu Interneta zooveikalā Tīmekļa vietnē;
                 12.5.3. Pēc Preces izvēles ievietot to Iepirkumu grozā un noformēt pasūtījumu;
                  12.5.4. Ievadīt atlaides kodu tam paredzētajā laukā
          12.6. Preces vērtība tiks samazināta uz atlaižu koda pamata.
          12.7. Pārdevējs ir tiesīgs ierobežot konkrētu atlaižu kodu skaitu.

13. Strīdu risināšana
          13.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinā
          13.2. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

14. Citi noteikumi
          14.1. Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietā vai sistēmā.

“Woof” lietošanas noteikumi atjaunināti: 11.09.2021. 

 

Liquid error (layout/theme line 235): Could not find asset snippets/spurit_sct_theme_snippet.liquid